Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 
Zážitkovou agenturou je FLIGHT MORAVIA s.r.o.(IČ: 26973952, DIČ: CZ26973952) se sídlem Městečko 9, Rajhrad 664 61 (dále jen „provozovatel“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně v oddílu C, vložka 49200
 

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“), vydané společností  FLIGHT MORAVIA s.r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi FLIGHT MORAVIA, s.r.o. IČO 26973952, se sídlem Městečko č.p.9, 664 61 Rajhrad, (dále jen poskytovatelem) a objednatelem
Účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce poskytovatele zajišťuje poskytovatel pro objednatele, na základě nákupu služby u poskytovatele.
Obchodní podmínky upravují taktéž pravidla pro vystavení a využívání tzv. Univerzálního certifikátu na zážitek.
Objednáním služby, jakož i objednáním Univerzálního certifikátu objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka služeb představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služby specifikované v objednávce. Přijetím objednávky ze strany poskytovatele vzniká smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem.
Objednávka na zakoupení Univerzálního certifikátu představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy o koupi Univerzálního certifikátu specifikovaného v objednávce.
Objednatel je dostatečným způsobem na tyto obchodní podmínky upozorněn před vlastním odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto podmínky obchodu tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, včetně kupní smlouvy. Příjemce projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami projevením souhlasu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby.
 
Předmět smlouvy
Smluvním předmětem o poskytnutí služby uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem je závazek poskytovatele, že zajistí dodání objednaných služeb a závazek objednatele zaplatit  za poskytnutí těchto služeb poskytovateli cenu podle aktuálního ceníku poskytovatele.
Objednávka služeb zaslaná poskytovateli představuje návrh objednatele na odebrání služeb uvedených v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených.
 

Univerzální certifikát

Objednatel má možnost objednat u poskytovatele zakoupení Univerzálního certifikátu. V také objednávce je objednatel povinen uvést minimálně následující údaje:
- kontaktní údaje objednatele (titul, jméno a příjmení, bydliště, telefon, u právnických osob název, sídlo, IČO, telefon a email)
- hodnota Univerzálního certifikátu – objednatel má možnost zvolit  z následujících hodnot Univerzálního certifikátu:  5.000,- Kč,  7.000,- Kč, 10.000,- Kč, 15.000,- Kč, 20.000,- Kč, 25.000,  tyto hodnoty certifikátu představují kupní cenu, za kterou je možné jednotlivé Univerzální certifikáty u poskytovatele zakoupit;
- platební způsob – objednatel je oprávněn využít platbu převodem na účet, platbu v hotovosti při vyzvednutí Univerzálního certifikátu, na dobírku Českou poštou,
Univerzální certifikát obsahuje hodnotu Univerzálního certifikátu v korunách českých, doba platnosti certifikátu a podpis poskytovatele nebo jeho oprávněného zástupce.
Platnost Univerzálního certifikátu je 6 měsíců od data vystavení Univerzálního certifikátu. Za datum vystavení Univerzálního certifikátu je považován den, kdy poskytovatel obdrží od objednatele celou platbu za zakoupení Univerzálního certifikátu. Po uhrazení celé kupní ceny Univerzálního certifikátu je poskytovatel povinen dodat objednateli Univerzální certifikát.
 

Cena a platební podmínky


Obě smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, jejichž poskytnutí zajistí poskytovatel a které budou poskytnuty objednateli služby. Tato cena je buď sdělena při telefonické objednávce, uvedena v závazné objednávce, nebo webových stránkách. Na adresu objednatele bude doručena faktura se splatností 5 dnů. Po uhrazení faktury (převodem, dobírkou, v hotovosti) bude na adresu objednatele zaslán balíček s dárkovým certifikátem. 
Částku může objednatel uhradit pouze způsoby nabízenými poskytovatelem (převodem z účtu, v hotovosti při osobním odběru a dobírce). Při platbě převodem z účtu se okamžikem úhrady rozumí připsání finančních prostředků na účet poskytovatele.
Cena dopravy:
Za doručení zboží bude ke kupní ceně připočten poplatek za dopravu v rámci celé ČR.
-         soukromý dopravce 120,-- Kč s DPH
-         osobní odběr: bezplatný
-         zaslání dárkového certifikátu e-mailem: bezplatně
Balné ke kupní ceně neúčtujeme.
Poskytovatel služby má oprávnění k zvýšení ceny v tom případě, je-li dodavatelem služeb cena zvýšena. O jednostranném navýšení ceny musí být objednatel neprodleně informován, nejpozději v okamžiku rezervace termínu. Navýšenou cenu je objednatel povinen zaplatit poskytovateli ve lhůtě poskytovatelem písemně sdělenou. Jestli navýšení ceny přesáhne 10% z celkové ceny služeb, má objednatel od smlouvy právo odstoupit, nebo si vybrat z nabídky  cenově příznivější službu.
 
Rezervace termínu
Rezervace termínu je závazná, datum a místo poskytované služby musí být sjednán nejpozději dva týdny před uskutečněním zážitku. Objednatel si může termín rezervovat až po úhradě objednané služby. Rezervací termínu se objednatel zavazuje zabezpečit všechny objednané služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
Rezervace může být objednatelem zrušena nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem, poté bude dohodnut nový termín uskutečnění zážitku.
Je-li rezervace zrušená objednatelem později než 2 pracovní dny před dohodnutým termínem, objednatel nemá nárok na vrácení kupní ceny či sjednání nového rezervačního termínu. Má-li na uskutečnění zážitku vliv počasí a rezervace je kvůli nepřízni zrušena, má objednatel právo sjednat si termín nový.
 

Práva a povinnosti smluvních stran

Jakýchkoliv aktivit se příjemce služeb (osoba uvedená při rezervaci) zúčastňuje výhradně na svou vlastní odpovědnost. Daná osoba musí sama posoudit, zda je zdravotně, fyzicky, či psychicky způsobilá k uskutečnění dané aktivity.  V případě objednání aktivit vyžadujících zdravotní potvrzení bude objednatel o této skutečnosti poskytovatelem informován.
Seznam potřebných dokladů bude objednateli oznámen nejpozději v den rezervace. Příjemce služby si musí obstarat všechny potřebné doklady  nutné k uskutečnění zážitku, např. řidičský průkaz, průkaz totožnosti. Poskytovatel při rezervaci termínu oznámí objednateli seznam potřebných dokladů. V případě, že jsou tyto neplatné, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost za škody vzniklé z neúplnosti, nebo neplatnosti dokladů potřebných k dané aktivitě.  
Příjemce služby je povinný se v dohodnutém termínu dostavit na místo uskutečnění zážitku. Neučiní-li tak, je služba bez jakékoliv náhrady škody považována za uskutečněnou.
Po dostavení se na určené místo je příjemce povinný předložit dárkový certifikát. Je-li příjemce služby mladší 18-ti let, nebo to jeho zdravotní stav vyžaduje, je objednatel povinný zajistit doprovod dospělé osoby.
 Poskytovatel je povinný na uvedeném místě konání zážitku zajistit (i prostřednictvím třetí strany) odpovědného zástupce společnosti (dále jen zástupce), který příjemci poskytne všechny instrukce týkající se provedení zážitku, zaškolí ho v používání dopravních prostředků a podrobněji popíše průběh zvolené aktivity.  Příjemce se musí řídit povinnostmi na které bude v úvodu aktivity upozorněn zástupcem společnosti.  Nebude-li se těmito povinnostmi příjemce řídit, poskytovatel nezodpovídá za žádné škody vzniklé z neuposlechnutí a nevhodného chování se při uskutečnění zážitku. Jsou-li tímto způsobem škody způsobeny,  zodpovídá za ně příjemce (popř. jeho zákonný zástupce) a je povinný uhradit vzniklé škody v plném rozsahu.   Poskytovatel také nenese žádnou zodpovědnost za úraz, který si příjemce přivodí při uskutečnění zážitku svojí neopatrností či nedbalostí. Daných aktivit se zúčastňuje pouze z vlastní vůle a na vlastní riziko
 
 


 ODSTOUPENÍ

od smluvního vztahu ze strany objednatele nebo příjemce

1.      Pokud není sjednána rezervace termínu, objednatel nebo příjemce služby může od smlouvy odstoupit za storno poplatek ve výši 50% z ceny dárkového certifikátu..  Certifikát musí neprodleně zaslat zpět poskytovateli.
2.      Příjemce služeb může odstoupit od smlouvy v případě že poskytovatel závažně poruší povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu.
3.      Příjemce může odstoupit v případě zvýšení cen služeb o více než 10%

ODSTOUPENÍ  od smluvního vztahu ze strany poskytovatele

1.      Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v případě, že externí dodavatel zruší poskytovanou službu. Objednatel má v tom případě nárok na nepeněžitou náhradu škody (výměna za jinou aktivitu v podobné ceně, bude-li vyšší je objednatel povinný zbytek doplatit) Zrušení služby je poskytovatel povinný ihned oznámit objednateli, nejpozději při rezervaci termínu
2.      Poskytovatel může od smlouvy odstoupit z důvodů závažných porušení povinností ze strany objednatele, které mu vyplývají ze smluvního vztahu. Objednatel nemá právo na náhradu škody.
Odstoupení od smlouvy kterékoliv strany musí být provedeno písemně a nejpozději do 2 dnů od  zjištění skutečnosti, na základě které je možné od smlouvy odstoupit. Má-li objednatel nárok na vrácení peněžních prostředků, je poskytovatel povinen zaslat je zpět na účet objednatele v lhůtě 30 dnů. Z částky zasílané zpět objednateli má poskytovatel nárok si odečíst finanční částku za poštovné.
 

 

REKLAMACE

Reklamaci je možné u poskytovatele uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od uskutečnění služby. Musí mít písemnou formu. Poskytovatel o reklamaci rozhodne nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Je-li nutná delší doba na posouzení reklamace, musí objednatel s delším termínem vyřízení reklamace projevit souhlas. Po uplynutí lhůty stanovené k vyřízení reklamace má objednatel právo odstoupit od smlouvy, nebo má nárok na slevu.  Poskytovatel písemně oznámí objednateli příjem reklamace. Pak je povinen písemnou formou sdělit objednateli způsob jejího vyřízení. Je-li reklamace zamítnuta, musí být písemně odůvodněna.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel se zavazuje chránit a neposkytovat žádné z identifikačních údajů objednatele (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa) třetí osobě. Osobní údaje budou použity výhradně k realizaci objednávky a komunikaci mezi objednatelem a poskytovatelem. Dále jen pro vnitřní analýzy a rozbory k posouzení firemní produktivity. Povinností objednatele je neprodleně oznámit poskytovateli jakoukoliv změnu kontaktních a fakturačních údajů, které mají vliv na uskutečnění služby.
Poskytovatel si vyhrazuje právo použít fotografie pořízené při uskutečnění zážitku a to pouze pro účely propagace na webových stránkách poskytovatele. Objednavatel i příjemce tímto souhlasí s zveřejněním pořízených fotografií
.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Fotografie a texty uvedené na stránkách poskytovatele jsou výhradně jeho vlastnictvím, nebo vlastnictvím spolupracujících stran a nesmí být používány, nebo kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele.
Ostatní práva a povinnosti obou stran v těchto podmínkách neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navštivte partnerské obchody
z produkce Internetový-prodej.cz